Mały katechizm

 

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć,
2. Sąd Boży,
3. Niebo albo piekło.

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta i pojednanie
5. Namaszczenie chorych (sakrament chorych)
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

Pięć warunków dobrej spowiedzi
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie (Bogu i bliźnim)

Siedem grzechów głównych
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Uczynki miłosierdzia co do ciała
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia co do duszy
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

Dekalog - formuła katechetyczna
1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Przykazania kościelne
(Wersja aktualnie obowiązująca w Polsce)
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Trzy cnoty Boskie (teologalne)
Wiara, Nadzieja, Miłość

Cztery cnoty główne (kardynalne)
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Umiarkowanie
4. Męstwo

Rady ewangeliczne
1. Dobrowolne ubóstwo
2. Dozgonna czystość
3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa

Dary Ducha Świętego
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

Kanon Pisma Świętego uznawany przez Kościół katolicki
Stary Testament  46 ksiąg (45 jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem)

Księga Rodzaju
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
dwie Księgi Samuela
dwie Księgi Królewskie
dwie Księgi Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księga Estery
dwie Księgi Machabejskie
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta (Eklezjastesa)
Pieśń nad pieśniami
Księga Mądrości
Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Lamentacje
Księga Barucha
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza;

Nowy Testament (27 ksiąg)

Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Marka
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Jana
Dzieje Apostolskie
Listy św. Pawła:

    do Rzymian
    dwa Listy do Koryntian
    do Galatów
    do Efezjan
    do Filipian
    do Kolosan
    dwa Listy do Tesaloniczan
    dwa Listy do Tymoteusza
    do Tytusa
    do Filemona

List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
dwa Listy św. Piotra
trzy Listy św. Jana
List św. Judy
Apokalipsa

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen